OLDALTÉRKÉP
 
 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK


Általános közzétételi lista - a Kossuth Múzeum releváns közérdekű adataira vonatkozóan- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

Kossuth Múzeum

2700 Cegléd

Múzeum utca 5-7

tel: 06 53 310-637

e-mail: Kattintson ide!

honlap: www.kossuthmuzeum.hu

 

1.2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A szerv egy szervezeti egységet alkot.

 

 

1.3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Zakar József igazgató

tel: 06 53 310-637

 

 

 

1.4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati munkatárs, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

hétfő-péntek: 8.30-16.30 Zakar József igazgató tel: 06 53 310-637

múzeumlátogatói rend és nyitva tartás: kedd-vasárnap: 9.00-17.00

 

 

1.5.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Cegléd Város Önkormányzata

2700 Cegléd

Kossuth tér 1.

tel: 06 53 511 400

e-mail: polgarmester@cegledph.hu

honlap: www.cegled.hu

 

 

1.6

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

 

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

hivatkozással: SZMSZ, Adatvédelmi szabályzat, Adatvédelmi tájékoztatók

SZMSZ

Szervezeti felépítés - Szervezeti ábra

A Kossuth Múzeum alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

Adatvédelmi tájékoztatók és szabályok

 

2.2.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

9102 Múzeumi tevékenység

Belépődíj: Felnőtt:............600,- Ft.
Tanuló, nyugdíjas:............300,- Ft.

 

2.3.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közzététel időszakában nincs releváns adat

2.4.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat

2.5.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.6.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat

2.7.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat

2.8.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

SZERVEZETI EGYSÉG: KOSSUTH MÚZEUM

ADATVÉDELMI FELELŐS: ZAKAR JÓZSEF

INFORMÁCIÓS JOGOKKAL FOGLALKOZÓ SZEMÉLY:

ZAKAR JÓZSEF

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:
SKLB Immojuris Bt., képviseli Keczely Béla Zoltán LL. M., 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 26. fsz. 2. Tel:06 30 210 2841, gdpr.hungary@gmail.com

HIVATKOZÁSSAL: KÖZÉRDEKŰ SZABÁLYZAT

 

2.9.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.10.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat

2.11.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat

2.12.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat

2.13.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE

3.1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

2022. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2021. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2020. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2019. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2018. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2017. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2017.2

2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2016.9

2015. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2015.2

2014. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2014.2

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2013.2

2013. ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2013.1

2013 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

 


 

2022. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2021. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2019. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2018. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2016. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2016.3 

2015. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2015.3

2014. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2014.3

2013. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2013.3

 

 

3.2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

3.3.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat

3.4.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat

3.5.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat

3.6.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat